Villa Parcs
Splinternieuwe appartementen

Méri-Bellecombe

Splinternieuwe appartementen

Les Forges Villas

Zomervakantie

op het Franse platteland

Fietsvakantie

Actieve fietsvakantie

in de Franse Alpen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde voor Villa Parcs; Vakantieverblijven. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties, campingplaatsen en andere faciliteiten die worden verhuurd door Villa Parcs of aan gelieerde ondernemingen.

Voorwaarden Vakantieverblijven

 1. Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan:

 1. Vakantieverblijf, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, chalet, appartement, villa, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
 2. Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
 3. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. Mede recreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 5. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mede recreant(en);
 6. Overeengekomen huurprijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 7. Overeengekomen totale prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf en verplichte en optionele extra’s; 
 8. Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 9. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 10. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 11. Een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mede recreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.


Duur en afloop van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
 2. Indien uw reservering geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden omdat het betreffende park (geheel of gedeeltelijk) is of wordt gesloten om daarmee naar het inzicht van Villa Parcs te voldoen aan richtlijnen en/of instructies van de (lokale) overheid of betreffende autoriteiten op het gebied van volksgezondheid, ontvangt u een voucher ter waarde van het bedrag dat u heeft betaald voor de reservering. Deze voucher is 15 maanden geldig en kunt u gebruiken als betaalmiddel voor het maken van een nieuwe reservering. Het aanbieden van een voucher onder deze omstandigheden maakt deel uit van de overeenkomst en kwalificeert niet als een wijziging van de overeenkomst.
 3. Wanneer de nieuwe boeking goedkoper is, blijft de resterende waarde op de voucher staan ​​(geldig voor 15 maanden vanaf de aankomstdatum van de oorspronkelijke boeking). Het eventuele resterende bedrag op de voucher kan tijdens een verblijf bij Villa Parcs of aan gelieerde ondernemingen worden besteedt in hun restaurants, binnen 15 maanden na de datum van aankomst van uw oorspronkelijke boeking. De voucher is niet inwisselbaar voor geld. 
 4. Indien de nieuwe boeking duurder is dan de oorspronkelijke boeking zoals in 3.3 beschreven, wordt het prijsverschil aan de boeker in rekening gebracht.


Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Villa Parcs is verzonden.
 3. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
 4. Indien u een wijziging wilt maken in de overeengekomen extra opties is dit mogelijk tot 21 dagen voor aankomst. 
 5. Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 
 6. Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 7 van onze Algemene Voorwaarden. 
 7. Indien Villa Parcs door overige omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekking tot locatie, periode van het verblijf of het type en/of ligging van de bungalow, kan Villa Parcs u een passend alternatief bieden.
 8. Villa Parcs heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Villa Parcs geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.


Indeplaatsstelling

 1. Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Villa Parcs.
 2. Indien u en Villa Parcs zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Villa Parcs voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 4.3) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.


Extra kosten

 1. U en/of de recreant is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten evenals kosten voor bedlinnen, handdoeken, eindschoonmaak, park service en toeristenbelasting verschuldigd. 
 2. De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. U/de huurder bent aan Villa parcs te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.


Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen:
  - 30% van de totale prijs direct na bevestiging binnen 7 dagen
  - 70% van de totale prijs op 90 dagen voor aankomst
  - 100% van de totale prijs op 50 dagen voor aankomst
 2. Bij reserveringen binnen 7 weken maar tot 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag binnen 14 dagen na het maken van de reservering te worden voldaan. Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Villa Parcs, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Villa Parcs u het gebruik van de accommodatie en/ of campingplaats en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Villa Parcs, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
 3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten taste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 6. Villa Parcs heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een annuleringsvergoeding. Deze bedraagt: 

 • 30% van de overeengekomen prijs bij annulering van meer dan 90 dagen vóór de ingangsdatum; 
 • 50% van de overeengekomen prijs bij annulering binnen 30 tot 90 dagen vóór de ingangsdatum; 
 • 80% van de overeengekomen prijs bij annulering binnen 30 dagen vóór de ingangsdatum; 
 • 100% van de overeengekomen prijs bij annulering binnen 10 dagen vóór de ingangsdatum. 

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van reservering - en administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Aankomst en vertrek

 1. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn. 
 2. Indien u de overeenkomst met Villa Parcs voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Villa Parcs daarmee schriftelijk akkoord gaat, is Villa Parcs steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan te wijzen.
 3. Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Villa Parcs. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.


Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


Reglementen

 1. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Villa Parcs voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.
 2. Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Villa Parcs besluiten de gasten niet onder te brengen.
 3. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Villa Parcs voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
 4. Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuur bedrijven aan u horecadiensten verlenen of horeca overeenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.
 5. Villa Parcs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken, waaronder een gedeeltelijke of algehele sluiting daarvan, zonder dat u recht heeft vergoeding
 6. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 7. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
 8. De huurder dient de chalets en appartementen schoon achter te laten (dus: geen vuilnis achterlaten maar in vuilniszakken in de container plaatsen). 
 9. De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Villa Parcs. 
 10. Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, het Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Villa Parcs het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
 11. Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. 
 12. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellİjke ingang opzeggen:
  a. Indien de recreant, mede recreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheids- voorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mede recreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 13. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 14. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 15. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
 16. Eventueel te maken kosten voor schoonmaak en/of herstel van het vakantieverblijf in oorspronkelijk staat kunnen verhaald worden op de recreant.


Gebruik accommodatie; inventaris

 1. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, campingplaats en/of elders in het park, en voor het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur. 
 2. Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Villa Parcs en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. 


Borgsom

 1. Villa Parcs kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt €450,- / €750,- per accommodatie en/of campingplaats. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) kan de vereiste borgsom door Villa Parcs worden verhoogd. 
 2. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Villa Parcs kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen. 
 3. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Villa Parcs gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.
 4. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Villa Parcs bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). 
 5. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Villa Parcs op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.


Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te Ieven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mede recreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.


Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
 3. Het is de recreant, mede recreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.


Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 4. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mede recreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mede recreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.


Overmacht en wijziging

 1. In het geval Villa Parcs al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Villa Parcs binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Villa Parcs is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Villa Parcs voordoen. Villa Parcs zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.
 2. Overmacht aan de zijde van Villa Parcs bestaat indien Villa Parcs in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Villa Parcs, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
 3. Covid-19 voorwaarden zijn van toepassing vanaf reisdatum 30 April 2021 en van toepassing op alle boekingen gemaakt op of na 1 januari 2021.
  Als uw boeking bij Villa Parcs niet door kan gaan om te voldoen aan richtlijnen en/of instructies van de (lokale) overheid of relevante volksgezondheid autoriteiten, ontvangt u uw extra geboekte opties en kosten terug. De huur ontvangt u terug minus 1e nacht en de reserveringskosten.

Opzegging

Villa Parcs heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.


Klachten

Ondanks de zorg en de inspanning van Villa Parcs kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Villa Parcs B.V., via info@villaparcs.com o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u de gelegenheid de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.


Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Villa Parcs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Privacy

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op ons website onder het onderdeel “privacy”. 
VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Villa Parcs gebruik van de garantieregeling VZR Garant. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Villa Parcs niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.